Watersportverbond is tegen vaarbijdrage, tenzij…

logo WatersportverbondDe Taskforce Versterking Recreatietoervaart onder voorzitterschap van oud-staatssecretaris Gabor heeft gisteren haar advies gepresenteerd aan de Minister van LNV over de invoering van een bijdrageregeling voor de watersport. Het Watersportverbond is geen voorstander van een bijdrage, tenzij...

•alle gebruikers van het water bijdragen aan het gebruik van het water
•de problematiek met kruisingen met snelwegen en spoorwegen duurzaam opgelost worden
•lokale en (sub-) regionale heffingen afgeschaft worden
•de regeling zelf betaalbaar en beheersbaar is, zowel voor gebruiker als voor innende instantie
•de bijdrage besteed wordt in het verbeteren van het toervaarnet.

Uit de nu voorliggende voorstellen van de Taskforce blijkt dat de beroepsvaart van de bijdrage wordt uitgezonderd.

Voorts blijkt niet uit de bijgevoegde lijst van doelen waarvoor het nieuwe Blauwfonds ( = de bijdrage) zou moeten worden gebruikt, dat deze uitsluitend aangewend wordt voor verbeteringen in het toervaarnet;. Nu worden ook genoemd reguliere onderhoudswerken, naast verbeteringen waar ook de beroepsvaart ten volle van profiteert. Het Watersportverbond pleit voor een structuur waarbij de sector daadwerkelijk zelf bepaalt aan welke projecten het geld wordt besteed en de prioriteitsvolgorde. De zeggenschap over het Blauwfonds zal dan ook op een acceptabele wijze invulling moeten krijgen.

Wij zijn het eens met het uitgangspunt dat de brug- en sluisgelden zullen moeten verdwijnen maar zien vooralsnog in het voorstel geen garanties dat lokale overheden een verbod krijgen om toch enigerlei heffing te voeren.

De Taskforce laat ruimte open om de bijdrage te innen middels een vergaand registratiesysteem.
De watersporters zitten daar helemaal niet op te wachten en zo’n systeem zal veel geld en inspanningen vragen die beter kunnen worden besteed aan gevraagde verbeteringen.

Een regeling die volgens het voorstel zo’n € 340,- á € 800,- per schip zou kunnen gaan kosten zal niet positief worden ontvangen door waterrecreanten; men moet immers nu ook al investeringen plegen voor een vuilwaterinstallatie aan boord, hogere liggelden dit jaar en hogere brandstofprijzen. De bijdrage zal derhalve aanmerkelijk omlaag moeten wil alles betaalbaar blijven voor deze groep.

Het Watersportverbond wil graag in overleg met de Minister over dit onderwerp.

Persbericht Watersportverbond.

Auteur

  • WaterTrends

Comments