Het IJsselmeergebied is geen “lege bak” of “ecologisch drama”

IJsselmeergebied

Afgelopen vrijdag werd door Waterrecreatie Advies een Open Brief verzonden in naam van 37 jachthavens in het IJsselmeergebied en de Waddenzee die zich samen met de brancheorganisaties HISWA-RECRON, het Watersportverbond en de BBZ grote zorgen maken over de uitwerking en de gevolgen van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Klimaatwet en de Energietransitie.

Het IJsselmeergebied is geen “ecologisch drama” of “een lege bak” die met subsidie van het Rijk ingericht moet worden met natuureilanden, rietmoerassen, ondieptes waar waterplanten kunnen gaan groeien en/of met windmolens en zonneparken. Het is een binnen Europa uniek zoetwatermeer waar je kunt zeilen en langs de oevers kunt recreëren, waar je de ruimte, openheid en weidsheid, en ’s nachts de duisternis nog kunt ervaren.

De hele recreatiesector inclusief bewoners en de lokale middenstand wordt slachtoffer van overheidsingrijpen in ons gebied als recreanten en toeristen wegblijven. De overlast van waterplanten is al jaren schrijnend en bij herhaling distantieert het Ministerie van I&M zich van de gevolgen van haar eigen maatregelen.

IJsselmeergebied

In bijgevoegde Open brief kunt u lezen wat er bij de Ministeries van IenW, LNV en EZK mis gaat en waarom en hoe het (volgens ons) anders moet.

Attachment

Auteur

  • Eddy Lekens

Comments